Dr Dharmishtha M Padsala Riddhi Dental Clinic and implant centre Patelpara, Moli bus station Near Vaniya hospital Timbi, 362730 Ta-Jafarabad Dist-Amreli | 9726697626